Záväzná prihláška

Doprava v Košickom regióne do roku 2020 - 3. medzinárodná odborná konferencia 

07. – 08. september 2017 - Hotel Yasmin, Košice

1. ÚDAJE O ÚČASTNÍKOVI / INFORMATION ABOUT THE PARTICIPANT

Adresa / Address


Uhradený poplatok

180,00 EUR základný účastnícky poplatok
100,00 EUR zástupcovia štátnej správy, samosprávy, univerzít a vysokých škôl
0,00 EUR poplatok pre prednášajúceho (1. autor príspevku)
40,00 EUR poplatok za tlačený zborník prednášok bez účasti

2. ORGANIZAČNÉ DETAILY

1. Deň: 07. september 2017

9:00 - 18:00 / Účasť na Konferencii
19:00 / Večerný raut

2. Deň: 08. september 2017

08:30 - 12:30 / Účasť na Konferencii
overovací kód

Účastnícky poplatok:

Účastnícky poplatok zahŕňa Zborník prednášok v elektronickej forme (USB) a vedecký časopis TUKE, propagačné materiály, občerstvenie počas prestávok, spoločenský gala večer. Registrácia na mieste nie je možná.

Prosíme poplatok uhradiť najneskôr do: 15.8.2017
Účastník konferencie si hradí ubytovanie a cestovné náklady sám.

Pri neúčasti na konferencii účastnícky poplatok nevraciame, zborník prihláseným účastníkom zašleme po konferencii. Daňový doklad – faktúru obdržíte pri prezentácii v deň konferencie.

Inštrukcie k platbe:
Všetky poplatky je potrebné uhrádzať na číslo účtu:
IBAN: SK52 5600 0000 0004 4719 0007
BIC (SWIFT): KOMASK2X
VS: 07092017
KS: 0308
ŠS: IČO platiteľa
Správa pre prijímateľa: Meno Priezvisko účastníka

Platba zo zahraničia:
Prijímateľ:
Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o.
Strojárenská 3
040 01 Košice

Banka:
Prima banka Slovensko a.s.
Pobočka Košice
Hlavná 7
040 01 Košice

Bližšie informácie:
PhDr. Zuzana Klimovská
+421 55 68 22 822
zuzana.klimovska@arr.sk

Storno podmienky: Pri odhlásení účastníka do 5 dní pred začiatkom konferencie je stanovený storno poplatok vo výške 25% z ceny objednaných služieb. Neskôr aj v prípade neúčasti sa poplatok nevracia. Zastúpenie účastníka je možné. Presunutie poplatku na ďalší rok konferencie nie je možné.

Železničná doprava a infraštruktúra - modernizácia koľajovej dopravy v regiónoch a kvality služieb

Železničná doprava a infraštruktúra - modernizácia koľajovej dopravy v regiónoch a kvality služieb

 • Analýzy a trendy modernizácie koľajovej dopravy v mestách a regiónoch
 • Prevádzka a ekonomika koľajovej dopravy v mestách a regiónoch
 • Kvalita služieb v popularizácii železničnej dopravy v mestách a regiónoch
 • Dostupnosť a dopravná obslužnosť vo väzbe na koľajovú dopravu
 • Harmonizácia a odstraňovanie súbežností v železničnej doprave

Udržateľná doprava - potenciál a príležitosť pre rozvoj v Košickom kraji (Last mile, Budovanie Smart cities, cyklodoprava a cykloturistika)

Udržateľná doprava - potenciál a príležitosť pre rozvoj v Košickom kraji (Last mile, Budovanie Smart cities, cyklodoprava a cykloturistika)

 • Letecká doprava
 • „Smart cities“ na Slovensku a v zahraničí
 • Projekt Last mile a výmena skúseností

Cestná doprava - dopravná infraštruktúra, perspektívne systémy riadenia dopravy a kvality služieb

Cestná doprava - dopravná infraštruktúra, perspektívne systémy riadenia dopravy a kvality služieb

 • Dopravná infraštruktúra
 • Inteligentné dopravné systémy
 • Bezpečnosť a spoľahlivosť dopravných systémov
 • Štandardy dopravnej obslužnosti mesta a regiónu

Integrovaná doprava a logistika - inštitucionálna podpora, financovanie IDS

Integrovaná doprava a logistika - inštitucionálna podpora, financovanie IDS

 • Skúsenosti z budovania IDS v zahraničí
 • Udržateľná mobilita v mestách a regiónoch
 • Teoretické a praktické aspekty integrácie dopravy v mestách a regiónoch
 • Realizácie Plánov udržateľnej mobility, Plánov dopravnej obslužnosti miest a regiónov